logo boiron

Predchodca spoločenskej zmluvy

Christian Boiron bol vždy presvedčený, že podnikanie sa dá viesť inak.

Christian Boiron interview

 • Sociálne záležitosti
 • CB
 • zamestnanec
 • CB

Pred 50 rokmi som zmenil hierarchické vzťahy. V našej spoločnosti musia manažéri byť k dispozícii ostatným zamestnancom, nie naopak. Tento prístup vyústil do 32 firemných dohôd, ktoré sa obnovujú každé tri roky, pričom všetky vychádzajú z uznania, že sociálna výkonnosť spoločnosti je kľúčom k jej ekonomickej výkonnosti. Záujmy našich akcionárov nie sú podobné záujmom našich zamestnancov: sú rovnaké.

Christian Boiron

Spokojnosť zvyšuje výkon

Christian Boiron bol vždy presvedčený, že spoločnosť sa dá viesť a smerovať inak. Už v roku 1974 predstavil priekopnícku koncepciu manažmentu založenú na pevnom presvedčení, že sociálne a ekonomické dimenzie by nemali byť oddelené alebo uprednostňované, ale mali by fungovať v synergii.

Sociálny rozmer: k napredovaniu potrebuje spoločnosť, aby každý zamestnanec prispel svojou odbornosťou, zručnosťami a motiváciou.

Zamestnanci môžu pracovať podľa svojich najlepších schopností len vtedy, ak sa v spoločnosti rozvíjajú.

Ekonomický rozmer: výkonnosť spoločnosti pomáha vytvárať udržateľný zdroj financovania, tak aby mohla spoločnosť prinášať sociálne inovácie prospešné pre zamestnancov.

Sociálny aspekt je úzko spätý s výkonnosťou firmy. Napredovať môže len vtedy, ak sa jej zamestnancom darí. Tento prístup uplatňuje spoločnosť dodnes.

Dohody, ktoré vytvorili sociálnu politiku Boiron

Tridsať dohôd podpísaných, upravených a obnovovaných od roku 1979 konkrétne definujú sociálnu politiku spoločnosti Boiron.

Sociálna politika spoločnosti Boiron vo Francúzsku:

Zapojenie zamestnancov do ekonomickej výkonnosti firmy

 • Pomer výkonnosti a financovanie sociálnych inovácií
 • Plán sporenia spoločnosti
 • Doplnkový dôchodkový plán
 • Zdieľanie zisku a stimuly
 • Bonusy (13. mesiac)

Zavedenie flexibilného pracovného čas

 • Organizácia, pracovný čas a platené voľno
 • Úspora času
 • Možnosť práce na čiastočný úväzok
 • Preddôchodkové poradenstvo

Uľahčenie mobility zamestnancov

 • Podpora osobných projektov zamestnancov
 • Podpora projektovej osobnej angažovanosti v politickom živote
 • Geografická, profesionálna a externá mobilita

Podpora zamestnancov počas ich celého života

 • Podpora pre zamestnancov s ťažko chorým príbuzným
 • Výdavky na zdravotnú starostlivosť a systém sociálneho zabezpečenia
 • Integrácia pracovníkov so zdravotným postihnutím
 • Pracovné zaradenie a zaradenie zamestnancov
 • Ocenenia za služby
 • Rovnaké príležitosti medzi mužmi a ženami.

Táto sociálna dynamika aktívne prispieva k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

ONUDD