logo boiron

Zásady spracúvania osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás so spracúvaním osobných údajov, jednotlivými účelmi spracúvania, rozsahom a dobou spracúvania osobných údajov.

1.2. Dokument upravuje spracúvanie osobných údajov na webovej stránke www.boiron.sk , ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.

1.3. Každému návštevníkovi webovej stránky odporúčame, aby si tento dokument prečítal, a ak niektorým informáciám nerozumie, môže sa informovať u prevádzkovateľa pomocou kontaktov uvedených v článku 2.

2. Správca

2.1. Správcom osobných údajov je spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 738 243
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 16545/B.

2.2. Kontaktné údaje pre dotazy týkajúce sa osobných údajov, podanie sťažností, námietok či pre využite práv sú nasledujúce:

e-mail: GDPR@boiron.sk, poštová adresa: BOIRON SK, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava.

3. Spracúvanie osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ vás ako dotknuté osoby týmto informuje, že spracúva vaše osobné údaje na základe nižšie uvedených právnych titulov, na účely, počas obdobia a v rozsahu uvedenom nižšie.

3.2 Ďalšie vysvetľujúce informácie a definície (napr. čo sú osobné údaje) nájdete v bode 18 nižšie.

4. Odber informácií a noviniek

Vaše osobné údaje spracúvame, ak ste sa prihlásili na odber informácií o nás, našich produktoch a iných novinkách (súhlasili ste so spracúvaním vašich osobných údajov) alebo ak s vami spolupracujeme (v takom prípade máme oprávnený záujem kontaktovať vás s ponukami).

4.1. Právny titul: Súhlas so spracúvaním osobných údajov, oprávnený záujem.

4.2 Účelom spracúvania osobných údajov je v prípade prihlásenia sa na odber noviniek na webovej stránke www.boiron.sk: poskytovanie informácií o aktivitách, službách a produktoch prevádzkovateľa a prípadne tretích strán, ako aj poskytovanie informácií a ponúk o vzdelávacích, odborných a iných podobných podujatiach, interných a propagačných akciách prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania osobných údajov je v prípade odberu informácií a noviniek v prípade iných situácií, ako je odber noviniek na našej webovej stránke alebo v prípade našej spolupráce: poskytovanie oznámení o aktivitách, službách a produktoch prevádzkovateľa a tretích strán, ako aj poskytovanie informácií a ponúk o vzdelávacích, odborných a iných podobných podujatiach, interných a propagačných akciách prevádzkovateľa.

V prípade vášho súhlasu môže byť profilovanie vykonávané aj na základe vašej odbornosti a/alebo typu absolvovaného vzdelávacieho seminára alebo iného podujatia podľa činnosti dotknutých osôb, prípadného poskytovania ďalších informácií, oznámení a ponúk súvisiacich alebo súvisiacich s odbornou oblasťou, v ktorej dotknuté osoby vykonávajú svoju odbornú lekársku alebo inú prax, vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

4.3. Doba spracúvania osobných údajov: 5 rokov.

4.4 Rozsah spracúvania osobných údajov: v rozsahu príslušného formulára, najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (telefonický kontakt, e-mail, adresa), odborná špecializácia/odborné zameranie a ďalšie súvisiace údaje, ktoré ste uviedli.

5. Podujatia

Pod pojmom podujatia rozumieme rôzne semináre, webové semináre, predstavenia nových produktov alebo iné nami organizované podujatia.

5.1. Právny titul: plnenie zmluvnej povinnosti, oprávnený záujem.

5.2. Účel spracúvania osobných údajov: registrácia na účasť na príslušnom podujatí a poskytnutie potrebných informácií súvisiacich s podujatím, zabezpečenie vašej účasti.

5.3. Doba spracúvania osobných údajov: doba organizovania a trvania podujatia a po dobu 3 rokov od uskutočnenia podujatia z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa a ochrany jeho práv.

5.4. Rozsah spracúvania osobných údajov: v rozsahu príslušného formulára - identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail) a ďalšie údaje súvisiace s podujatím podľa konkrétneho podujatia.

5.5. Uvedené osobné údaje môžu byť spracúvané aj na účely zasielania noviniek a informácií prevádzkovateľa, a to na základe jeho oprávneného záujmu alebo súhlasu. Podrobnosti nájdete v časti 4 vyššie.

6. Farmakovigilancia

Farmakovigilancia sa používa na monitorovanie bezpečnosti liekov počas ich používania. Ak nám pacient, lekár alebo zdravotnícke zariadenie nahlási akýkoľvek nežiaduci účinok, sme povinní sa hlásením zaoberať a nahlásiť ho príslušným orgánom. Môžete nás kontaktovať na adrese farmakovigilancia@boiron.sk.

6.1. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona pre spoločnosť BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francúzsko, ako držiteľa rozhodnutia o registrácii, ktorá tu vystupuje ako prevádzkovateľ a my ako spracúvateľ.

6.2 Účel spracúvania osobných údajov: dodržiavanie príslušných právnych noriem na území Slovenskej republiky, najmä Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

6.3 Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najmenej 10 rokov od ukončenia registrácie príslušného lieku (podľa platnej legislatívy), prípadne po dlhšiu dobu, ak tak ustanovuje zákon.

6.4. Rozsah spracúvania osobných údajov: v rámci interného farmakovigilančného formulára v prípade oznamovateľa - identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko) a kontaktné údaje (telefonický kontakt, e-mail, adresa, mesto, krajina, PSČ), kvalifikácia, v prípade pacienta - iniciály, pohlavie, vek, hmotnosť, výška, údaje súvisiace s nežiaducim účinkom a ďalšie potrebné údaje.

7. Ochrana práv prevádzkovateľa

V záujme ochrany našich práv spracúvame vaše údaje napríklad v prípadoch, keď prebieha výberové konanie, keď uplatňujete svoje práva alebo podávate sťažnosť.

7.1. Právny titul: oprávnený záujem prevádzkovateľa, plnenie zákonných povinností.

7.2. Účel spracúvania osobných údajov: ochrana práv prevádzkovateľa, najmä na obranu pred nárokmi dotknutej osoby alebo tretích strán, v prípade kontroly dozorného orgánu a na vymáhanie pohľadávok prevádzkovateľa.

7.3. Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie kontroly dozorným orgánom, uplatnenie nárokov alebo vymáhanie pohľadávok a práv, čo je najviac 10 rokov, alebo po dobu trvania konania.

7.4. Rozsah spracúvania osobných údajov: v rozsahu nevyhnutnom na tento účel - v rozsahu potrebnej dokumentácie.

8. Odpovede na všeobecné otázky o produktoch a službách správcu

Ak použijete náš kontaktný formulár na webovej stránke www.boiron.sk, pošlete e-mail, zavoláte alebo nás kontaktujete iným spôsobom, budeme spracúvať tieto údaje.

8.1. Právny titul: oprávnený záujem správcu.

8.2. Účel spracúvania osobných údajov: poskytovanie informácií v reakcii na otázky prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, e-mailových správ a podobných kontaktov, mimo farmakovigilancie.

8.3. Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú, maximálne po dobu 1 roka od zadania otázky, pokiaľ na to nemáme iný právny nárok a z toho vyplývajúcu dobu spracúvania.

8.4. Rozsah spracúvania osobných údajov: v rozsahu nevyhnutnom na tento účel - v rozsahu kontaktného formulára (titul, meno, priezvisko) a kontaktných údajov (e-mail), znenia dotazu a ďalších súvisiacich údajov, ktoré ste nám poskytli.

9. Uchádzači o zamestnanie

Ak máte záujem zúčastniť sa výberového konania na aktuálne voľné pracovné miesto v našej spoločnosti.

9.1. Právny titul: plnenie predzmluvných opatrení, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujem.

9.2. Účel spracúvania osobných údajov: realizácia výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody mimo pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce.

9.3. Doba spracúvania osobných údajov: počas trvania výberového konania.

9.4 Rozsah spracúvania osobných údajov: v rozsahu poskytnutého životopisu a našej komunikácie, ako aj v rozsahu nevyhnutne potrebnom a priamo súvisiacom s uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody mimo pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce.

10. Databáza uchádzačov o zamestnanie

Ak prejavíte záujem o to, aby sme si vás v prípade ponuky práce pre vás ponechali v databáze.

10.1. Právny titul: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

10.2. Účel spracúvania osobných údajov: pre možnosť uskutočnenia výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta v budúcnosti.

10.3. Doba spracúvania osobných údajov: na dobu určitú, podľa konkrétneho súhlasu udeleného uchádzačom.

10.4. Rozsah spracúvania osobných údajov: v rozsahu meno, priezvisko, poskytnutý životopis, kontakt s konkrétnou ponukou, hodnotenie a potrebné súvisiace údaje.

11. Súťaže

Ak sa zúčastníte nami organizovanej súťaže, môžeme spracúvať tieto vaše osobné údaje. Viac informácií nájdete v pravidlách konkrétnej súťaže.

11.1. Právny titul: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

11.2. Účel spracúvania osobných údajov: účasť v súťaži, vyhodnotenie, komunikácia s výhercami a zaslanie výhry.

11.3. Doba spracúvania osobných údajov: počas trvania súťaže a počas doby potrebnej na doručenie výhry.

11.4. Rozsah spracúvania osobných údajov: podľa pravidiel konkrétnej súťaže, typicky meno, priezvisko, e-mail, adresa na doručenie.

12. Sociálne siete

Upozorňujeme, že naše účty na sociálnych sieťach neslúžia na oznamovanie alebo verejnú diskusiu o nežiaducich alebo iných účinkoch našich produktov a verejne nezdieľajú informácie o vašom zdraví. Na tieto účely nás kontaktujte na adrese: farmakovigilancia@boiron.sk.

12.1. Správca prevádzkuje účty spoločnosti Meta Inc. na sociálnych sieťach Facebook https://www.facebook.com/boironslovensko a Instagram https://www.instagram.com/boironslovensko . Ak nás kontaktujete prostredníctvom chatu s otázkou alebo s nahlásením nežiaducich účinkov alebo iných sťažností, môžeme spracúvať osobné údaje na účely zodpovedania otázky (pozri článok 9), farmakovigilancie (pozri článok 6) alebo vybavenia takejto sťažnosti.

12.2. Trvanie spracúvania osobných údajov: tak dlho, ako je to potrebné na splnenie konkrétneho účelu, ďalej podľa pravidiel uvedených v článkoch 6, 8 a 9 týchto zásad.

12.3 Rozsah spracúvania osobných údajov: používateľské meno na príslušnej sociálnej sieti a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

12.4 V prípade iných interakcií s naším účtom na Facebooku alebo Instagrame prostredníctvom funkcií sociálnych sietí spoločnosti Meta Inc. (páči sa mi, zdieľania atď.) môže spoločnosť Meta Inc. zdieľať s nami určité ďalšie údaje, okrem iného vrátane počtu ľudí alebo účtov, ktoré si pozreli naše príspevky, komentovali ich alebo na nich reagovali, ako aj súhrnné demografické a iné údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť interakcie používateľov s naším účtom. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook a Instagram nájdete prostredníctvom vlastných používateľských účtov a tiež tu: https://help.instagram.com/155833707900388 a tu: https://www.facebook.com/help

13. LinkedIn

Upozorňujeme, že naše profesionálne konto na sociálnej sieti LinkedIn sa nepoužíva na oznamovanie alebo verejnú diskusiu o nežiaducich alebo iných účinkoch našich produktov, ani na verejné zdieľanie informácií o vašom zdravotnom stave. Na tieto účely nás prosím kontaktujte na adrese farmakovigilancia@boiron.sk.

13.1 Prevádzkovateľ prevádzkuje konto na sociálnej sieti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/company/boiron-slovakia/. Ak nás kontaktujete prostredníctvom chatu s cieľom opýtať sa na nežiaduce účinky, iné sťažnosti a iné otázky alebo ich nahlásiť, budeme spracúvať osobné údaje na účely zodpovedania otázky (pozri článok 9), farmakovigilancie (pozri článok 6) alebo riešenia takejto sťažnosti.

13.2. Trvanie spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú na splnenie konkrétneho účelu, ďalej podľa pravidiel uvedených v článkoch 6, 8 a 9 alebo 10 týchto zásad.

13.3 Rozsah spracúvania osobných údajov: používateľské meno na LinkedIn a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

13.4. V prípade ďalšej interakcie s naším účtom LinkedIn prostredníctvom funkcií sociálnych sietí (páči sa mi, zdieľania atď.) nám LinkedIn môže poskytnúť určité ďalšie údaje, najmä počet ľudí alebo účtov, ktoré si pozreli naše príspevky, komentovali ich alebo na nich reagovali, ako aj súhrnné demografické a iné údaje, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť interakcie používateľov s naším účtom LinkedIn. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v sieti LinkedIn nájdete na vlastných používateľských účtoch a tiež tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

14. Cookies

Súbory cookies sa používajú na zabezpečenie čo najjednoduchšieho používania webovej stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory umiestnené vo vašom počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet.

14.1 Podrobné informácie o používaní súborov cookies nájdete v Zásadách používania cookies.

14.2 Rôzne typy súborov cookies môžete povoliť alebo odmietnuť aj priamo v paneli súborov cookies na našej webovej lokalite.

14.3 Údaje, ktoré môžu byť spracúvané prostredníctvom súborov cookies, môžu zahŕňať napríklad typ prehliadača, operačný systém, čas návštevy alebo IP adresu. Ak máte akékoľvek otázky o tom, aké údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom konkrétnych súborov cookies, môžete si prečítať Zásady používania cookies alebo nás kontaktovať e-mailom na adrese GDPR@boiron.sk.

15. Uplatňovanie práv, odvolanie súhlasu, námietky a sťažnosti

15.1 Súhlas, ktorý ste udelili prevádzkovateľovi, môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese OU@boiron.sk alebo písomne na adrese BOIRON SK, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

15.2 Ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme, dotknutá osoba môže vzniesť námietku. Podanie námietok vedie k preskúmaniu oprávnenosti námietok a k poskytnutiu informácií dotknutej osobe o vybavovaní týchto námietok. Námietky je možné podať na adresu OU@boiron.sk alebo písomne spoločnosti BOIRON SK, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

15.3. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepostupuje v súlade s právnymi predpismi, alebo ak má iné námietky, môže podať sťažnosť na e-mailovú adresu: OU@boiron.sk alebo na adresu spoločnosti: BOIRON SK, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

15.4. Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

16. Príjemcovia, spracúvatelia

16.1 Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti v skupine prevádzkovateľa, t. j. materská spoločnosť BOIRON, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francúzsko.

16.2. V rozsahu potrebnom na vyššie uvedené účely môžu mať k osobným údajom prístup príjemcovia alebo sprostredkovatelia z týchto kategórií: marketingové spoločnosti, účtovné spoločnosti, audítorské spoločnosti, spoločnosti poskytujúce právne služby, spoločnosti poskytujúce personálne a vzdelávacie služby, spoločnosti poskytujúce IT služby, spoločnosti zaoberajúce sa online marketingom, vývojom marketingových systémov, predajom a službami, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce licencie na online komunikačný softvér alebo iné.

17. Poučenie o právach subjektu

17.1. Transparentné informácie, komunikácia a postupy na uplatnenie práv dotknutej osoby

17.1.1. Prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia, aby poskytol dotknutej osobe všetky informácie požadované zákonom, a aby všetky informácie o spracúvaní poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom, pričom použije jasný a jednoduchý jazyk. Prevádzkovateľ poskytne informácie dotknutej osobe písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že sa totožnosť zistí inými prostriedkami, má dotknutá osoba právo požiadať o poskytnutie týchto informácií aj ústne.

17.1.2 Prevádzkovateľ nesmie odmietnuť vyhovieť žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv (najmä práva na prístup), pokiaľ preukáže, že nemôže identifikovať dotknutú osobu, ktorej sa údaje týkajú.

17.1.3. Dotknutá osoba má právo, aby jej prevádzkovateľ na základe žiadosti poskytol informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a s prihliadnutím na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ informuje subjekt o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi omeškania. Ak subjekt podal žiadosť v elektronickej forme, informácie sa poskytnú v elektronickej forme, ak je to možné a ak subjekt nepožiada o iný spôsob.

17.1.4. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenie, o ktoré subjekt požiadal, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informuje subjekt o dôvodoch neprijatia opatrenia a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a žiadať o súdnu nápravu.

17.1.5. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že všetky takéto informácie, oznámenia a opatrenia sa poskytujú bezplatne. Ak sa podané žiadosti vyhodnotia ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, prevádzkovateľ môže buď

(a) uložiť primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovanej informácie alebo oznámenia alebo s prijatím požadovaného opatrenia, alebo

(b) odmietnuť vyhovieť žiadosti.

17.1.6 Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje správca.

17.1.7. Ak má Správca odôvodnené pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť, môže si vyžiadať dodatočné informácie potrebné na potvrdenie totožnosti subjektu.

17.1.8. Informácie, ktoré sa majú subjektu poskytnúť, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľný, zrozumiteľný a jasný prehľad o plánovanom spracúvaní. Ak sa ikony uvádzajú v elektronickej podobe, musia byť strojovo čitateľné.

17.2. Právo na prístup k osobným údajom

17.2.1. Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracúvania a právny základ pre spracúvanie;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia tretích strán alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaný čas, počas ktorého sa osobné údaje uložia, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť na dozornom úrade;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre subjekt údajov.

17.3. Právo na opravu

17.3.1. Subjekt má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

17.4. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

17.4.1. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je udaný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

b) subjekt odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracúvanie;

c) subjekt vznesie námietky proti spracúvaniu (podľa nižšie uvedeného „práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie;

d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve EÚ alebo jej členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 16 rokov, u ktorej musí na spracúvanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.

17.5. Právo na obmedzení spracúvania

17.5.1. Subjekt má právo na to, aby správca obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto dôvodov:

a) ak subjekt popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracúvanie je nezákonné a subjekt odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

c) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale subjekt ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak subjekt vzniesol námietku proti spracúvaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu.

17.6. Oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia ich spracúvania

17.6.1. Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať

17.7. Právo na prenositeľnosť údajov

18.7.1. Subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu správcu, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to za podmienok podľa právnych predpisov.

17.8. Právo vzniesť námietku

17.8.1. Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

17.8.2. Pokiaľ subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.

17.9. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

17.9.1. Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Správca nevykonáva žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracúvaní.

18. Definície

18.1. Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak sa subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikuje najmä na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

18.2. Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané podľa tohto dokumentu.

18.3. Zvláštnou kategóriou osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, členstve v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii subjektu údajov.

18.4. Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktoré správca alebo spracúvateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií pre ich okamžité alebo neskoršie spracúvanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracúvať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo sústava operácií, ktorými sa na stanovený čas obmedzí spôsob alebo prostriedky spracúvania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidáciou osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších spracúvaní.

18.5. Správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, vykonáva spracúvanie a zodpovedá zaň. Spracúvaním osobných údajov môže správca splnomocniť alebo poveriť spracúvateľa.

18.6. Spracúvateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu.

18.7. Účelom spracúvania je dôvod, prečo správca osobné údaje spracúva.

18.8. Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré sú spracúvané, napríklad meno a priezvisko.

19. Záverečné ustanovenie

19.1. Posledná aktualizácia dokument prebehla a bola zverejnená dňa 25. 3. 2024.